Europaportens förskola

Normer och värden

Europaportens förskola består av fyra åldershomogena avdelningar med pedagoger där den stora majoriteten har arbetat på förskolan under lång tid. Det är en stor förmån att arbeta med barn i förskoleåldern. Förskolans personal har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare för tillsammans lyckas vi bäst!

Vi arbetar för att alla barn på Europaportens förskola ska känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.

Det dagliga arbetet på förskolan genomsyras av arbetet med värdegrunden. Att kunna lösa konflikter och att framhålla alla människors lika värde finns hela tiden i fokus.

Varje vecka har varje avdelning etiksamlingar som är anpassade utifrån barnens ålder och mognad.

Omsorg, utveckling och lärande

Vårt mål är att erbjuda en utbildning som är rolig, trygg och lärorik. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden och skall präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Det är viktigt att tillvarata barnens förmåga att lära under tidigare år och att förbättra barnens möjlighet att utveckla till fria, harmoniska och självständiga individer.

Avdelningarna på förskolan erbjuder olika aktiviteter under en vecka som tex: temasamlingar, gymnastik i idrottshallen, etiksamlingar, rytmik, skapande verksamhet, fri lek, utflykter, avslappningsstund med mera.

Förskolans avdelningar delar varje dag upp sig i mindre barngrupper under delar av dagen.

Förskolan har ett bibliotek samt en bibliotekarie anställd på deltid. Hon deltar på olika sätt på gårdarna genom att arbeta med språkfrämjande och språkutvecklande aktiviteter.

Personalen på förskolan är engagerad i sitt arbete, har alltid barnen i centrum och vill barnens bästa. Personalen arbetar kontinuerligt med målet att barnen ska få sina behov respekterade och tillgodosedda.

Utbildningen sker under ledning av förskollärare på varje avdelning samt en dagligen närvarande ledning för förskolan med ett nära pedagogiskt ledarskap.

Barns delaktighet och inflytande

Förskolans inriktning är att synliggöra barnens tankar och idéer och att därigenom bana väg för barnens inflytande. Detta tankesätt genomsyrar hela utbildningen, både på individplanet och på gruppnivå. ’

Vi arbetar utifrån demokratiska värderingar där varje människas lika värde framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ” jag duger, jag vill och jag kan ”

Europaportens förskola har lyhörda och närvarande pedagoger vilket är en förutsättning för inflytande.

Förskolans personal har barnråd där barnen får vara med och påverka i en mer organiserad form.

Förskolan och hem

Europaportens förskola arbetar tillsammans med vårdnadshavarna för barnets bästa. Vid hämtning och lämning samtalar pedagogerna med vårdnadshavarna om dagen och hur det är med barnet.

Övergång och samverkan

Europaportens förskola arbetar nära skolan under läsåret.
Förskolan och skolan har tillsammans med ledningen utarbetat en övergångsplan som de arbetar efter för att ge barnen bästa förutsättningar inför förskoleklassen. Barnet som snart ska börja förskoleklass får tillsammans med de vuxna som han eller hon känner träffa barnen i nuvarande förskoleklass samt vara med i de olika delarna av verksamheten som de snart ska bli en del av. De får till exempel vara med på fritids, äta i matsalen samt vara med på  undervisningstillfällen.

Vår musikprofil
Aktuell forskning visar tydligt att inlärning, språkutveckling och matematiska förmågor utvecklas genom musik, liksom att den sociala kompetensen växer när man musicerar tillsammans. Sång och musik är därför ett återkommande inslag på förskolans samlingar för att lära och repetera nya saker. Detta är mycket uppskattat av både barn och personal.

De musiklektioner som ingår i barnens schema leds av en musiklärare och siktar bland annat fram emot den konsert som varje år genomförs i Stadionmässans lokaler dit familj och vänner är välkomna. Barnen får också träning i att stå på scen inför publik på ett genomtänkt, roligt och respektfullt sätt. Kunskapen och erfarenheten från musikämnet på förskolan tar barnen med sig vid övergången till skolan där eleverna fortsätter att genomföra konserter och musikaler.


Information om skolmjölkstöd

Drickmjölken som vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.