Europaportens fritidshem

I undervisningen i fritidshemmet stimuleras elevernas utveckling och lärande och vi erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Det gör vi genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i vad elevernas har för behov och intressen. Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Vi tror att tillsammans är vi starka. Nedan ser du våra aktiviteter och arbetsområden.

SKAPANDE & ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande i olika former som lek, bild, musik, dans & drama
 • Vi använder oss av olika redskap och tekniker för att skapa och uttrycka oss
 • Vi tolkar och samtalar om olika estetiska uttryck.
 • Vi använder digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck

LEKAR, FYSISK AKTIVITET & UTEVISTELSE

 • Organisera och delta i lekar av olika slag
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder
 • Närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser

LIVSSTILENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN

 • Hur kost, sömn och balansen mellan fysiska aktiviteter och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

SPRÅK & KOMMUNIKATION

 • Samtala, lyssna och ställa frågor, framföra egna tankar och åsikter
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter
 • Hur ord och yttrande kan uppfattas av och påverka en själv och andra