Klagomålshantering

RUTIN FÖR SYNPUNKTS- OCH KLAGOMÅLSHANTERING

Berörd verksamhet:
Förskolan, grundskolan F – 9 och Fritidshemmet
Giltigt från: 180101

Enligt 4 kap. 8 § i skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot klagomål gällande utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv bestämma hur klagomålshanteringen skavara utformad och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att alla kan se hur klagomål ska hanteras. De ska även innehålla en intern ansvarsfördelning som bland annat visar vem som har ansvaret för att ta emot och hantera de klagomål som kommer in samt hur de dokumenteras.
Huvudmannen ska informera barn, elever och vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de ska gå tillväga för att lämna klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten skall huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Alla klagomål skall hanteras enligt en gemensam rutin och den som lämnat ett klagomål skall få återkoppling inom två veckor.
Samtliga skolformer omfattas av bestämmelserna.

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår rätt kvalitet i enlighet med de lagar och regler som finns för verksamheten.
Med synpunkter avses övrigt som framförs och berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar.

Klagomålshantering
Vid vår förskola/fritids/skola vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den personal/det arbetslag det berör.
Kontakt via personligt samtal, mobil eller mail på Schoolsoft för att boka tid.
Det finns även möjlighet att lämna skriftligt klagomål på blankett här! Eller kan ni använda kontaktformuläret längst ner på sidan.
Ditt klagomål kommer då att dokumenteras och hanteras av rektor. Denne dokumenterar ditt klagomål och därefter kontaktas berörd personal för att få deras syn på sakfrågan. Rektor kontaktar dig för fortsatt hantering. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en vecka.
Huvudmannen informeras vid alla klagomålsärenden.
Klagomål och synpunkter får lämnas anonymt men återkoppling kan endast ske om namn och telefonnummer eller e-postadress anges i anmälan.
Huvudmannen har det lokala ansvaret för grundskolan och förskolan.
Om det uppstår problem som du och skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig direkt till huvudmannen.
Huvudmannens representant är styrelsens för Europaportens skolor AB-s ordförande Magdalena Fredriksson och styrelsemedlem Patrik Östling.
Du får återkoppling av huvudmannen inom 10 dagar.

Vårdnadshavares kan som ett sista alternativ, när det gäller klagomål avseende Grundskolan, vända sig till Skolinspektionen, tel: 08-586 080 00, Vardagar 9.00-12.00 eller e-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
För förskolans verksamhet vänder man sig till Förskoleförvaltningen i Malmö tel: 040-34 97 97, telefontider: måndag–torsdag, kl 8.00–16.00. fredag kl 9.00–15.00 eller e-post: forskola@malmo.se

Årlig sammanställning
Sammanställning och analys av inkomna synpunkter/klagomål skall göras årligen av rektor enligt gällande rutin i det systematiska kvalitetsarbetet.
Genom att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter på årlig basis kan mönster och bristerupptäckas, åtgärdas och bidra till förbättringar och utveckling av verksamheten. Det hjälper oss att bli bättre.
Uppföljning av denna rutin sker en gång per år av Huvudmannen och Verksamheternas chefer. Resultatet av denna redovisas i verksamhetens kvalitetsrapport/verksamhetsberättelse.

Här kan du skicka in klagomål/synpunkter direkt via vårt kontaktformulär: